0

Adonai 2

Adonai Jeshua, Adonai …
Kochasz mnie, o Jezu kochasz mnie …
Kocham Cię, o Jezu kocham Cię …

Back to top